KOLEKTIVNI UGOVORI

3542

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, Zagreb, Rugvička 1 (u daljnjem tekstu: Udruga), zastupana po tajniku Udruge Ivanu Gabrilu, dipl. iur. i
Sindikat zaposlenika na radu kod poslodavaca u privatnoj prak­si Hrvatske, Zagreb, Rugvička 1 (u daljnjem tekstu: Sindikat), zastupan po tajniku Sibel Latin, zaključili su dana 29. 10. 2007. g.

KOLEKTIVNI UGOVOR

O IZMJENI I DOPUNI KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE

*Aneks br. 1*

Članak 1.

Mijenja se i dopunjuje Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske, (»Narodne novine«, 127/06. (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) tako, da se članak 153. stavak 1. mijenja u smislu, da se zarez, nakon riječi »godina« briše, a tekst »čija je pojedinačna vrijednost do 400,00 kn«, zamijeni s tekstom »do iznosa osnovice, a prema odluci poslodavca«.

Članak 2.

Dopunjuje se Kolektivni ugovor tako, da se nakon članka 153. utvrđuje se novi podnaslov i novi članak 153/1. i to kako slijedi:
»Potpora za novorođeno dijete

Članak 153/1.

Radnik ima pravo na potporu za svako novorođeno dijete, do visine osnovice.
Osnovica za izračun potpore je iznos utvrđen Zakonom o izvršenju proračuna RH/godina.
Radnik ima pravo na potporu najmanje u iznosu 15,00 % od osnovice.
Odluku o visini potpore donosi poslodavac, a realizira posebnim rješenjem.«

Članak 3.

Ovaj Aneks br. 1. Kolektivnom ugovoru donijet je na način i po postupku kako je propisano Kolektivnim ugovorom.
Ovaj Aneks br. 1. Kolektivnom ugovoru Udruga dostavlja Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva RH, kao nadležnom tijelu za upis u Knjigu evidencija kolektivnih ugovora.
Ovaj Aneks br. 1 Kolektivnom ugovoru stupa na snagu osmog dana, računajući od dana objave u »Narodnim novinama«.
Sve ostale odredbe Kolektivnog ugovora ostaju i dalje na snazi, osim onih koje su suprotne odredbama ovog Aneksa br. 1. Kolektivnom ugovoru.

Urbroj: 099/2007.


Tajnik Sindikata                     Tajnik Udruge
              Sibel Latin, v. r.             Ivan Gabrilo, dipl. iur., v. r.