KOLEKTIVNI UGOVORI

1788

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu Zagreb, Rugvička 1 (u da­lj­njem tekstu: Udruga) zastupana po obnašate­lju dužnosti tajnika Udruge dipl. iur. Ivanu Gabrilu, i

Sindikat zaposlenika na radu kod poslodavaca u privatnoj praksi Hrvatske, Zagreb, Rugvička 1 (u da­lj­njem tekstu: Sindikat), zastupan po tajniku Sindikata gđi Sibil Latin, zak­ljučili su dana 5. studenoga 2001. godine

KOLEKTIVNI UGOVOR

O IZMJENI I DOPUNI KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE

* Aneks br. 1 *

Članak 1.

Dopu­njuje se članak 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske »Narodne novine« br. 114/2000. (u da­lj­njem tekstu: Kolektivni ugovor) tako, da se nakon stavka 1. utvrđuje novi stavak 2. koji glasi:

»Radnici zaposleni kod poslodavca koji redovito zapoš­ljava najma­nje 20 radnika imaju pravo sudjelovati u odlučiva­nju o pita­njima u svezi s ­njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o radu i ovim Kolektivnim ugovorom.«

Članak 2.

Dopu­njuje se i mije­nja Kolektivni ugovor tako, da se članak 7. briše, a umjesto ­nje­ga utvrđuje novo poglav­lje II. ZAŠTITA NA RADU RADNIKA, novi podnaslovi i novi članci »7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 7/20, 7/21, 7/22, 7/23, 7/24, 7/25, 7/26, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/31, 7/32, 7/33, 7/34. i 7/35. «, koji glase:

»Članak 7.

Poslodavci iz članka 1. Kolektivnog ugovora, prava i obveze između poslodavca i radnika koja proizlaze iz domene zaštite na radu, prema pozitivnim zakonskim propisima, re­guliraju ovim Kolektivnim ugovorom.

Poslodavac, fizička ili pravna osoba u djelatnosti zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske, dužan je pribaviti i održavati postroje­nja, uređaje, opremu, alate, mjesto rada i pristup mjestu rada, te organizirati rad, na način, koji osigurava zaštitu života i zdrav­lja radnika u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima i naravi posla koji radnik obav­lja.

Poslodavac je dužan upoznati radnika s opasnostima posla koji obav­lja.

Poslodavac je dužan osposobiti radnika za rad na način koji osigurava zaštitu života i zdrav­lja radnika, te sprječava nastanak nesreća.

Ako su ovim Kolektivnim ugovorom za rad radnika određeni posebni uvjeti za zasniva­nje radnog odnosa, poslodavac može sklopiti ugovor o radu samo s onim radnikom, koji ispu­njava te posebne uvjete.

Status poslodavca u svezi zaŠtite na radu

Članak 7/1.

Poslodavci iz prethodnog članka razvrstavaju se u četiri grupe poslodavaca glede primjene ­njihovih obveza iz domene zaštite na radu i to:

1. poslodavac, koji zapoš­ljava više od 250 radnika, mora: ustrojiti službu za zaštitu na radu sukladno broju zaposlenih (uvjeti propisani Pravilnikom… »Narodne novine«, br. 127/98.), te stup­nju opasnosti koji je utvrđen procjenom. Poslodavac donosi procjenu opasnosti u smislu članka 18. stavak 3. Zakona o zaštiti na radu »Narodne novine« br. 59/96. (u da­lj­njem tekstu: Zakon), na način, kako je propisano Pravilnikom… »Narodne novine«, br. 48/97. i drugo, kako je utvrđeno istim Zakonom;

2. poslodavac, koji zapoš­ljava više od 50 radnika, a ma­nje od 250 radnika mora: zaposliti jednog ili više struč­njaka za zaštitu na radu, izraditi procjenu opasnosti, kao što je navedeno za prethodnu točku i drugo utvrđeno Zakonom.

3. poslodavac, koji zapoš­ljava više od 20, a ma­nje od 50 radnika mora: u pisanom obliku utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila zaštite, te prava, obveze i odgovornosti ­nje­govih ovlaštenika i radnika, u dijelu u kojem ta pita­nja nisu uređena Zakonom i propisima donesenim na teme­lju istog Zakona, te Kolektivnim ugovorom i Ugovorom o radu;

4. poslodavac, koji zapoš­ljava do 20 radnika – nije obvezan postupiti, kako je navedeno u prethodnoj točki.

Organizacija zaŠtite na radu

Članak 7/2.

Poslodavac, koji zapoš­ljava do 50 radnika, može sam obav­ljati poslove zaštite na radu, može ih povjeriti svojem ovlašteniku na teme­lju ugovora o radu ili ugovoriti obav­lja­nje tih poslova s ovlaštenom fizičkom osobom, ustanovom ili trgovačkim druš­tvom.

Ako poslodavac ili ­nje­gov ovlaštenik obav­ljaju poslove iz prethodnog stavka, moraju biti osposob­ljeni za obav­lja­nje tih poslova.

Poslodavac i ovlaštenik moraju ugovorom o radu ili aneksom tom ugovoru, ugovoriti obvezu obav­lja­nja poslova ovlaštenika, u sadržaju, kako je to propisano člankom 37. ovog Kolektivnog ugovora.

Upute za rad na siguran naČin

Članak 7/3.

Poslodavac je dužan posebnim pisanim uputama osigurati provedbu procesa rada u skladu s propisima zaštite na radu.

Upute poslodavca moraju biti istaknute na mjestu rada, radi ­njihovog korište­nja.

Posebni uvjeti za sklapa­nje ugovora o radu

Članak 7/4.

Poslodavac, fizička osoba, samostalno svojom posebnom odlu­kom utvrđuje svoj organizacijski ustroj, organizacijske i radne dijelove, strukturu zanima­nja i uvjete koje radnici moraju ispu­njavati za obav­lja­nje pojedinih poslova, ako to zakonom ili drugim propisom nije drugačije propisano, a poslodavac pravna osoba, posebnim pravilnikom.

Poslodavac, pravna osoba fond sati rada i broj radnika za svako radno mjesto utvrđuje Planom/godinu ili za du­lje vremensko razdob­lje.

Pravilnikom iz stavka prvog, poslodavac – pravna osoba utvrđuje uvjete koje mora ispu­njavati radnik za radno mjesto, kao i uvjete za ona radna mjesta koja su posebnim propisima utvrđena kao radna mjesta na kojima je u procesu rada radnik eksponiran na moguće štete po zdrav­lje. Za takva radna mjesta poslodavac može zak­ljučiti ugovor o radu samo s onim radnikom, koji ispu­njava te posebne uvjete.

Osposob­ljava­nje radnika za rad na siguran naČin

Članak 7/5.

Ako je poslodavac postupio na opisani način u prethodnom članku i utvrdio posebne uvjete za rad radnika na radnom mjestu, pored općih uvjeta, tada on ne smije dozvoliti samostalno obav­lja­nje poslova radniku/cima koji ne ispu­njava tako utvrđene posebne uvjete.

Posebni uvjeti za radna mjesta zdravstvenih radnika utvrđeni su ovim Kolektivnim ugovorom.

Radnika/ke, koji ne zadovo­ljavaju propisanu zdravstvenu sposobnost i koji prethodno nije/su osposob­ljen/ni da obav­lja/ju poslove s posebnim uvjetima rada, poslodavac ne može rasporediti na takvo radno mjesto, jer bi u protivnom ugrozio ili mogao ugroziti život i zdrav­lje samog radnika, te život i zdrav­lje drugih radnika i korisnika usluga poslodavca.

Radnicima, koji zadovo­ljavaju zdravstvene uvjete za rad na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, ali koji još nisu osposob­ljeni za rad na siguran način (tečaj zaštite na radu), poslodavac mora osigurati rad pod nadzorom radnika, koji je osposob­ljen za takav rad, na propisani način.

Članak 7/6.

Radnik, koji obav­lja poslove s posebnim uvjetima rada, obvezan je i tijekom konzumacije radnog odnosa provjeravati svoju zdravstvenu sposobnost za da­lj­nji rad na tim poslovima.

Zbog naprijed navedenih okolnosti, zasniva­nje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za takva radna mjesta je de facto zasniva­nje s raskidnim uvjetom.

Članak 7/7.

Osposob­ljava­nje radnika za rad na siguran način je za poslodavca kontinuirani proces, da bi izvršio obvezu iz zaštite na radu propisane ovim Kolektivnim ugovorom i to prije:

* početka rada radnika na radnom mjestu ili;

* promjene uvjeta mjesta rada radnika u odnosu na radno mjesto u tijeku procesa rada ili;

* premješta­nja radnika na drugo radno mjesto.

Članak 7/8.

Poslodavac donosi Program osposob­ljava­nja za rad na siguran način zavisno od obi­lježja rada na radnom mjestu prema zanima­nju radnika, ako zapoš­ljava više od 10 radnika, na najma­nje 2 radna mjesta.

III. ZAŠTITA ŽIVOTA I ZDRAVLJA RADNIKA

OdrŽava­nje postroje­nja, ureĐaja, opreme…

Članak 7/9.

Poslodavac je dužan održavati postroje­nja, uređaje, opremu, alate, mjesto rada i pristup mjestu rada, te organizirati rad na način koji osigurava zaštitu života i zdrav­lja radnika.

Koja postroje­nja, uređaje, opremu i alate te mjesto rada iz prethodnog stavka je poslodavac dužan održavati i na koji način i u kojim rokovima, propisano je ovim Kolektivnim ugovorom, odlukama poslodavca – fizičke osobe, ili pravilima zaštite na radu poslodavca – pravne osobe.

Poslodavac je dužan opskrbiti radnika s dovo­ljnom količinom i odgovarajućom vrstom zaštitnih sredstava za rad na radnom mjestu.

Procjena opasnosti

Članak 7/10.

Poslodavac, koji zapoš­ljava više od 20 radnika, dužan je opći akt – pravila zaštite na radu donijeti nakon izrade Procjene opasnosti na mjestima rada i u radnom okolišu za rad radnika pri obav­lja­nju poslova radnog mjesta.

Procjenom opasnosti iz prethodnog stavka utvrđuju se zahtjevi kojima mora udovo­ljavati radno mjesto, a naročito:

1. opskrb­ljenosti sredstava rada zaštitnim napravama,

2. osigura­nja od udara električne struje,

3. sprječava­nja nastanka požara i eksplozije,

4. osigura­nja potrebne radne površine i radnog prostora,

5. osigura­nja potrebnih putova za prolaz,

6. prijevoz i evakuaciju radnika,

7. osigura­nje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti zraka,

8. osigura­nje potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okoliša,

9. ograniče­nja buke i vibracije u radnom okolišu,

10. osigura­nja od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,

11. osigura­nja od djelova­nja po zdrav­lje štetnih tvari i zaštita od elektromagnetskih i drugih zrače­nja.

Procjenu opasnosti iz prethodnog stavka poslodavac utvrđuje za radna mjesta s posebnim uvjetima rada, taksativno navedena za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske, prema procjeni ovim Kolektivnim ugovorom.

Procjenu opasnosti odobrava nadležno tijelo inspekcije rada.

Uvjeti za zasniva­nje radnog odnosa za radna mjesta s posebnim uvjetima rada

Članak 7/11.

Osim općih uvjeta za zasniva­nje radnog odnosa, radnici, koji obav­ljaju ili bi trebali obav­ljati poslove s posebnim uvjetima rada za poslodavca, moraju ispu­njavati još i posebne uvjete u pogledu:

* dobi života,

* spola;

* stručnih sposobnosti;

* zdravstvenog;

* tjelesnog ili psihičkog sta­nja (u da­lj­njem tekstu: zdravstveno sta­nje);

* psihofizioloških i psihofizičkih sposobnosti (u da­lj­njem tekstu: psihička sposobnost);

Poslovi s posebnim uvjetima rada u djelatnosti privatnog zdravstva RH

Članak 7/12.

Poslovi s posebnim uvjetima rada taksativno su nabrojeni u članku 3. točka 18. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (»Narodne novine«, br. 5/84., koji je preuzet kao republički propis teme­ljem Zakona… »Narodne novine«, br. 53/91.).

Za djelatnost zdravstva u privatnom i mješovitom vlasništvu kapitala izdvojeni su poslovi iz citiranog članka 3. Pravilnika, kao specifični poslovi za tu djelatnost sa uvjetima za ­njihovo obav­lja­nje, uvjetom zdravstvene sposobnosti radnika, kontraindikacijama koje ga diskvalificiraju za da­lj­nji rad i rokovima za provjeru ­nje­gove zdravstvene sposobnosti i to za:

1. rukova­nje i uprav­lja­nje strojevima i uređajima na mehanizirani pogon;

Posebni uvjeti radnika: 1. stariji od 18 godina života, 2. stručna osposob­ljenost: osposobljenost za rukova­nje vrstom uređaja-stroja, 3. zdravstveno sta­nje: uredan vid na da­ljinu, dubinski vid, uredno vidno po­lje - kontraindikacije: psihoze, epilepsija, bolesti sa sklonošću nesvjestici, alkoholizam i druge obveznosti, 4. psihička sposobnost: opća intelektualna razvijenost iznad nivoa, koji se označava kao granični.

Rok za ponovnu provjeru: 48 mjeseci

2. rukova­nje stanicama i posudama s komprimiranim plinovima;

Posebni uvjeti radnika: 1. stariji od 18. godina života, 2. stručna osposob­ljenost za rukova­nje odnosno vrstom stroja ili uređaja, 3. zdravstveno sta­nje: - uredan vid na da­ljinu, - kontraindikacije: psihoze, epilepsija, bolesti sa sklonošću nesvjestici, alkoholizam i druge ovisnosti,

3. rukova­nje uređajima za preradu lako zapa­ljivih tekućina i plinova;

Posebni uvjeti radnika: 1. stariji od 18. godina života, 2. stručna osposob­ljenost za rukova­nje odnosno vrstom stroja ili uređaja, 3. zdravstveno sta­nje: - uredan vid na da­ljinu, - kontraindikacije: psihoze, epilepsija, bolesti sa sklonošću nesvjestici, alkoholizam i druge ovisnosti, uredno vidno po­lje, uredan sluh, 4. Psihička sposobnost: opća intelektualna razvijenost, emocionalna stabilnost iznad do­nje granice prosjeka.

Rok za provjeru: zdravstvenog i psihičkog sta­nja 48 mjeseci.

4. poslove, koji zahtijevaju teško fizičko napreza­nje; poslovi, koji zahtijevaju ručno diza­nje ili noše­nja tereta težih od 25 kg za muškarce i težih od 15 kg za žene, poslovi koji se obav­ljaju pretežno u nefiziološkim i u prisilnim položajima tijela (npr. stomatologija),

5. kontraindikacije: kronične bolesti, kardiovaskularni i respiratorni sustav i…

Rok za provjeru: 24 mjeseca.

6. rad pri kojima je radnik izložen ionizirajućem zrače­nju:

Posebni uvjeti rada: 1. dob života, radnik stariji od 18 godina, 2. spol (kontraindikacije) žena za vrijeme trudnoće, 3. stručna sposobnost (odgovarajuća stručna osposob­ljenost), 4. zdravstveno sta­nje (kontraindikacije): bolesti krvotvornih organa, maligne bolesti, bolesti očne leće, bolesti kože uzrokovane ionizirajućim zrače­njem, teži duševni poremećaji, teže bolesti centalnog živčanog sustava, teži poremećaj endokrinih žlijezda.

Rok za provjeru: zdravstveno sta­nje 12 mjeseci

7. poslove, pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama (npr. u laboratorijima);

Posebni uvjeti rada: 1. dob života radnik stariji od 18 godina, 2. zdravstveno sta­nje (kontraindikacije), 3. kronične bolesti respiratornog sustava, kože i sluznica oka;

Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog sta­nja: 12 mjeseci

8. poslove, pri kojima je radnik izložen plinovitim nadraž­ljivcima; (formaldehidu, amonijaku, kloru, sumpornom dioksidu, acetonu, dušikovim oksidima, ozonu i dr.);

Posebni uvjeti rada: 1. dob života, radnik stariji od 18 godina, 2. zdravstveno sta­nje (kontraindikacije), 3. kronične bolesti respiratornog sustava kože i sluznica oka, a kod izloženosti formaldehidu, još i sklonost alergiji).

Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog sta­nja; 24 mjeseca.

9. poslove, pri kojima je radnik izložen biološkim agensima – npr. u mikrobiološkim i parazitološkim laboratorijima (npr. poslovi, kojima su radnici izloženi uzročnicima zarazne žutice, tuberkuloze humanog ili bovinog tipa, salmonelama, brucelama i drugim uzročnicima, poslovi u operativnim traktovima, dijagnostičkim laboratorijima i dr.),

Posebni uvjeti rada: 1. radnik stariji od 18 godina, 2. zdravstveno sta­nje kontraindikacije: kronične bolesti i sta­nja koja sma­njuju obrambene sposobnosti organizma, dekompenzirana šećerna bolest; kronične bolesti dišnih organa, kronične bolesti jetre i bubre­ga

Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog sta­nja: 24 mjeseca.

Poslodavac posebnim općim aktom identificira radna mjesta iz svoje re­gistrirane djelatnosti prema opisu od 1.-8. iz prethodnog stavka.

Nakon identifikacije radnih mjesta, pa zatim i identifikacije broja i strukture zaposlenih radnika/radno mjesto, poslodavac poduzima aktivnosti glede ­njihove zaštite zdrav­lja radi rada na siguran način, kako je propisano odredbama ovog Kolektivnog ugovora.

Posebni poslovi – specifiČni za djelatnost zdravstva

Članak 7/13.

Pored poslova iz prethodnog članka, poslovi s posebnim uvjetima rada u djelatnosti zdravstva identificirani su i poslovi iz članka 6. Pravilnika o načinu obav­lja­nja zdravstvenih pre­gleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (»Narodne novine«, br. 23/94.) i to:

a) poslovi pre­gleda, liječe­nja i ­nje­ge bolesnika te poslovi koji dovode radnika u neposredan dodir s lijekovima;

b) poslovi oprema­nja i izdava­nja lijekova, te rada koji dovode radnika u neposredan dodir s lijekovima;

Na okolnosti iz prethodnog stavka, zdravstveni radnici pod­liježu obvezi:

* liječničkog pre­gleda na TBC pluća,

* RTG snima­nje pluća, ako se na teme­lju liječničkog pre­gleda ili epidemiološke indikacije posum­nja na TBC pluća.

Zdravstveni pre­gled iz prethodnog stavka obav­lja zdravstveni radnik prije stupa­nja u radni odnos i jedanput godiš­nje (1 x/god.) tijekom zaposle­nja.

…i za rad u sferi ionizirajuĆe­g
zraČe­nja

Članak 7/14.

Pored poslova iz prethodna 2 članka, zdravstvenom nadzoru podliježu prema odredbama članka 7. Pravilnika o zdravstvenim uvjetima za rad s izvorima ionizirajućih zrače­nja, te mjerilima, sadržaju, načinu i rokovima čuva­nja podataka o zdravstvenim pre­gledima osoba, koje rade s izvorima ionizirajuće­g zrače­nja (»Na­rod­ne novine«, br. 76/2000.) zdravstveni radnici i to:

– koji rade na poslovima s izvorima ionizirajuće­g znače­nja.

Zdravstveni radnici iz prethodnog stavka obvezni su obaviti pre­glede:

* prethodni zdravstveni pre­gled,

* redovni zdravstveni pre­gled,

* nadzorni zdravstveni pre­gled,

* izvanredni nadzorni zdravstveni pre­gled.

Sadržaj pre­gleda objav­ljen je Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka.

Prethodni zdravstveni pre­gled obav­lja se prije početka rada s izvorima ionizirajuće­g zrače­nja.

Redovni zdravstveni pre­gled obav­lja se svakih 12 mjeseci nakon prethodnog pre­gleda.

Prošireni nadzorni zdravstveni pre­gled obav­lja se svakih 5 godina nakon prethodnog pre­gleda.

Izvanredni nadzorni zdravstveni pre­gled obav­lja se u slučaje­vima propisanim Pravilnikom.

Organizacija provedbe zaŠtite na radu

Obveze poslodavca

Članak 7/15.

Zaštitu na radu poslodavac organizira na sljedeći način:

1. tako, da organizira posebnu službu zaštite na radu sa odgovarajućim brojem struč­njaka zaštite na radu, najma­nje u broju, kako je to propisano Pravilnikom o stručnoj spremi, radnom iskustvu, programima, sadržajima i načinu polaga­nja stručnog ispita - struč­njaka zaštite na radu, ako zapoš­ljava više od 50, a ma­nje od 250 radnika;

2. da imenuje povjerenika za zaštitu na radu, ako zapoš­ljava više od 20, a ma­nje od 50 radnika;

3. da poslove zaštite na radu obav­lja sam ili povjeri trećim fizičkim ili pravnim osobama, ako djelatnost obav­lja s ma­nje od 20 radnika;

4. da osnuje odbor za zaštitu na radu kao svoje savjetodavno tijelo, ako zapoš­ljava 50 ili više radnika;

5. da imenuje svog ovlaštenika za zaštitu na radu, koji će obav­ljati poslove zaštite na radu koji su imanentni poslodavcu, ili umjesto ­nje­ga, ako obav­lja djelatnost sa više od 20, a ma­nje od 50 radnika;

6. da imenuje više suovlaštenika ovlašteniku iz prethodne točke za svako radilište Poslodavca (podružnicu), s prenijetim ovlastima za točno određeno radilište;

7. da organizira prethodnu provjeru zdravstvenog sta­nja osobe, koja je istaknuta kao kandidat za zasniva­nje radnog odnosa za poslove s posebnim uvjetima rada;

8. da organizira tečaj zaštite na radu za svakog radnika, da bi isti mogao samostalno obav­ljati poslove s posebnim uvjetima rada;

9. da organizira rad radnika koji ne ispu­njava uvjete iz pret­hod­ne točke tako, da on obav­lja rad pod nadzorom drugog radnika, koji ispu­njava tražene uvjete;

10. da obavi prethodno ispitiva­nje ispravnosti strojeva, uređaja i alata, kao i da obav­lja kontrolu ­njihove ispravnosti u tijeku rada u utvrđenim rokovima,

11. da organizira provjeru strojeva iz prethodne točke nakon ­njihove rekonstrukcije, a prije ponovnog početka korište­nja te ispitiva­nje prije početka korište­nja na novom mjestu uporabe, ako su strojevi i uređaji premješteni s jednog mjesta na drugo, pa su zbog toga rastav­ljeni i ponovno sastav­ljeni;

12. da obavi provjeru stečenih zna­nja za rad na siguran način za svaku vrstu poslova koje radnik obav­lja, odnosno koje treba obaviti na privremenom ili novom radilištu, na način, kako je utvrđeno ovim Kolektivnim ugovorom;

13. da izradi pisanu Procjenu opasnosti, u smislu odredbi članka 18. stavak 1. Zakona i istu dostavi na ocjenu nadležnoj inspekciji, ako ulazi u kate­goriju poslodavaca iz članka 8. ovog Kolektivnog ugovora;

14. da ne dozvoli samostalno obav­lja­nje poslova radniku, koji prethodno nije osposob­ljen za rad na siguran način;

15. da donese pisane upute, koje se odnose na opasnosti i štetnosti po sigurnost i zdrav­lje radnika i trećih osoba u svezi djelatnosti koju obav­lja glede korište­nja sredstava rada, te iste istakne na vidnim mjestima na svakom mjestu rada;

16. dati upute iz prethodne točke i usmeno u iznimnim situacijama, kada prijeti iznenadna i neposredna opasnost po život i zdrav­lje radnika i drugih osoba

17. da osigura potrebnu vrstu i količinu osobnih zaštitnih sredstva za radnika koji obav­lja poslove s posebnim uvjetima rada kod poslodavca;

18. da osigura mjesto rada na propisani način, radi rada na siguran način;

19. da izvještava odbor za zaštitu na radu o svim inovacijama u tehnologiji rada, te tražiti povratne informacije o ­njihovoj ocjeni glede prilagodbe rada radnika novim tehnologijama s aspekta zaštite na radu, kod poslodavca koji je osnovao – morao osnovati prema odredbama ovog Kolektivnog ugovora;

20. da ustroji posebne evidencije o oz­ljedama na radu;

21. da osigura permanentno izvještava­nje nadležne službe Inspekcije rada o aktivnostima glede zaštite na radu;

22. da utvrdi plan evakuacije i spašava­nja radnika za slučaj nastupa izvanrednog događaja (elementarne nepogode, požar, eksplozija, ispušta­nje opasnih tvari u količinama iznad dopuštenih),

23. i drugo, što je utvrđeno kao obveza poslodavca ovim Kolektivnim ugovorom i Zakonom o zaštiti na radu.

Osobna zaŠtitna sredstva radnika

Članak 7/16.

U tijeku procesa rada, radnik je dužan koristiti osobna zaštitna sredstva.

Osobna zaštitna sredstva iz prethodnog stavka poslodavac utvrđuje svojim općim aktom (odluka ili pravilnik), primjereno vrsti poslova i riziku ugroženosti koji proizlazi iz sadržaja rada radnika.

Općim aktom poslodavac utvrđuje ne samo vrstu osobnog zaštitnog sredstva, već i dinamiku ­njihove promjene u tijeku dnevnog ili tjednog rasporeda rada.

Radnik je dužan pod prijet­njom primjene sankcija koristiti osobna zaštitna sredstva, koja su za ­nje­ga propisana u procesu rada.

Obveze poslodavca glede kvalitete radnih prostorija, opreme i instalacija u poslovnom prostoru, koje koristi radnik u procesu rada

Članak 7/17.

Radi rada na siguran način svojih radnika, poslodavac je dužan objekte namije­njene za rad radnika, kao ­njihovo mjesto rada, održavati u sta­nju koje ne ugrožava sigurnost i zdrav­lje radnika.

Poslodavac je dužan održavati instalacije u objektu iz prethodnog stavka u ispranom sta­nju i kontrolirati ­njihovu ispravnost u rokovima utvrđenim tehničkim propisima za svaku vrstu instalacija.

Članak 7/18.

Poslodavac ne smije staviti u uporabu strojeve i uređaje i osobna zaštitna sredstva ako nisu izrađena u skladu s propisima zaštite na radu i ako nisu ispravna.

Poslodavac je dužan isk­ljučiti iz uporabe strojeve i uređaje i osobna zaštitna sredstva na kojima nastanu promjene zbog kojih postoji opasnost za sigurnost i zdrav­lje radnika.

Poslodavac je dužan obav­ljati ispitiva­nje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima u propisanim rokovima.

Članak 7/19.

Poslodavac je dužan na propisani način obav­ljati ispitiva­nje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima:

* prije ­njihovog stav­ljanja u uporabu;

* najma­nje jedanput nakon dvije godine ­njihove uporabe;

* poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog početka korište­nja;

* prije početka korište­nja na novom mjestu uporabe.

Pod strojevima i uređajima s povećanom opasnosti u djelatnosti zdravstva smatraju se kompresori, centrifuge, RTG uređaji, te uređaji koji sadrže posude pod tlakom i drugi uređaji i strojevi sa sličnim opasnostima.

Popis strojeva i uređaja s povećanom opasnosti u smislu odred­bi prethodnog stavka svaki poslodavac identificira kao izvadak iz Popisa svoje trajne imovine i istakne na vidnom mjestu u radnom prostoru u kojem je smješten takav stroj ili uređaj.

Obvezne evidencije iz domene zaŠtite na radu

Članak 7/20.

Poslodavac vodi propisane evidencije o kontroli ispravnosti sredstava i uvjeta rada, te kontrole zdravstvenog sta­nja radnika u odnosu na propisane kontraindikacije za poslove radnog mjesta koje obav­lja u smislu članka 7/12., 7/13. i 7/14. ovog Kolektivnog ugovora i koje bi ga eventualno diskvalificirale za da­lj­nji rad.

Na okolnosti navedene u prethodnom stavku poslodavca kontrolira državni inspektor zaštite na radu.

Upute za koriŠte­nje sredstava rada

Članak 7/21.

Poslodavac je dužan davati radnicima odgovarajuće obavijesti i pisane upute, koje se odnose na opasnosti i štetnosti po sigurnost i zdrav­lje u svezi djelatnosti koju obav­lja.

Obavijesti iz prethodnog stavka poslodavac može dati i usmeno u iznimnim situacijama, kada prijeti iznenadna i neposredna opasnost po život i zdrav­lje.

Snagu obavijesti u smislu odredbi stavka 1. ovog članka imaju i znakovi sigurnosti i znakovi općih obavijesti u skladu s propisima zaštite na radu.

Poslodavac izrađuje pisane upute iz stavka 1. ovog članka prema uvjetima rada. Pisane upute moraju biti istaknute na vidnim mjestima, u okrugu obav­lja­nja poslova radnika.

Upute, bez obzira na formu, za radnika su obvezne u izvrše­nju, nezavisno što nisu ugrađene u ugovor o radu, pod prijet­njom primjene sankcija, u smislu odredbi ovog Kolektivnog ugovora.

Odnos prema infekcioznom otpadu – obveza donoŠe­nja opĆe­g akta

Članak 7/22.

Poslodavac je dužan selekcionirati otpad koji reproducira radom u obav­lja­nju re­gistrirane djelatnosti prema potencijalnim izvorima (komunalni i infektivni otpad).

Posebnim općim aktom poslodavac utvrđuje vrstu i klasifikaciju otpada iz obav­lja­nja svoje djelatnosti, način ­nje­govog razvrstava­nja, puteve i način odlaga­nja, rokove i način skladište­nja, način uništava­nja, zaduže­nje radnika za obav­lja­nje navedenih poslova i dr.

Obveza Čuva­nja dokumenata – isprava

Članak 7/23.

Poslodavac je dužan čuvati:

* tehničku dokumentaciju u svezi objekta koji koristi za radne i pomoćne prostorije;

* upute o načinu korište­nja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima dok te strojeve i uređaje koristi;

* isprave o obav­ljenim ispitiva­njima;

* dokaze o ispravnosti instalacija;

* evidencije o radnicima osposob­ljenim za rad na siguran način;

* radnicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada;

* oz­ljedama na radu, slučajevima profesionalnih bolesti.

Mjere prevencije zaŠtite na radu

Članak 7/24.

U organizaciji rada glede zaštite na radu radnika, poslodavac će se pridržavati načela prevencije, a sastoje se:

– u procje­njiva­nju i izbje­gava­nju opasnosti koje se mogu izbjeći,

– u prilagođava­nju rada pojedinih radnika u pogledu prilagodbe rada sredstvima rada i mjestu rada, korište­nju instrumenata i pomagala, te načina rada radi otkla­nja­nja štetnih utjecaja,

– u prilagođava­nju tehnologije i organizacije rada potrebi zaštite radnika i zaštite radne okoline,

– u dava­nju prednosti kolektivnim mjerama zaštite nad individualnim,

– u dava­nju odgovarajućih uputa radnicima za izbje­gava­nje opasnosti,

– u zabrani samostalnog rada radniku, koji prethodno nije osposob­ljen za rad na siguran način, a priroda posla je takva, da postoje opasnosti i štetnosti po život i zdrav­lje radnika,

– zabraniti rad radniku s uma­njenom radnom sposobnosti da obav­lja poslove na kojima postoji opasnost od da­lj­nje­g uma­nje­nja ­nje­gove radne sposobnosti,

– obustaviti rad u radnim prostorijama u kojima postoji opasnost po sigurnost i zdrav­lje radnika,

– zabraniti rad radniku, koji ne koristi osobna zaštitna sredstva pri radu i uda­ljiti ga s radnog mjesta,

– zabraniti rad radniku, ako uoči, da su sredstva i uređaji koje radnik koristi u procesu rada neispravni,

– odstraniti radnika s radnog mjesta, ako primijeti da isti nije pri radu s opasnim radnim tvarima primijenio propisana pravila zaštite na radu,

– spriječiti uzima­nje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti tijekom rada i ­njihovo unoše­nje u radne prostorije,

– uda­ljiti s mjesta rada radnika koji je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti,

– označiti uoč­ljivo opasne radne tvari i ­njihovo propisno skladište­nje,

– provoditi kontinuirano inventuru lijekova, kako bi izdvojio lijekove kojima je istekao rok va­ljanosti, sukladno posebnom općem aktu,

– redovito obav­ljati pre­glede svih strojeva i uređaja i osobnih zaštitnih sredstava,

– utvrditi plan evakuacije i spašava­nja radnika,

– osigurati zabranu puše­nja u radnim prostorijama,

– osigurati pruža­nje prve pomoći i medicinske pomoći,

– starati se, da svaki radnik obav­lja poslove svog radnog mjesta s dužnom pozornošću, sukladno pravilima zaštite na radu,

– inzistirati, da svaki radnik odmah izvijesti poslodavca o neposrednoj opasnosti za ­nje­govu sigurnost i zdrav­lje,

– inzistirati kod radnika, da odmah obustavi rad na radnom mjestu, ako smatra da mu je život i zdrav­lje ugroženo,

– i drugo, što je Zakonom o zaštiti na radu propisano kao obveza poslodavca i radnika.

Prilikom planira­nja i uvođe­nja novih tehnologija, poslodavac ako zapoš­ljava propisani broj radnika, dužan je savjetovati se sa odborom za zaštitu na radu u svezi s izborom opreme, uvjetima rada i radne okoline koje utječu na sigurnost i zdrav­lje radnika.

Osposob­ljava­nje radnika za rad na »siguran naČin«

Članak 7/25.

Glede primjene načela prevencije u praksi, poslodavac mora svakog radnika osposobiti za rad na siguran način za poslove koji su utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada iz članka 19., 20. i 21. ovog Kolektivnog ugovora.

Primjena načela iz prethodnog stavka pretpostav­lja:

1. prethodne provjere ­nje­gove zdravstvene sposobnosti za rad za ona radna mjesta, koja su označena s posebnim uvjetima rada;

2. prethodno osposob­ljava­nje radnika kroz sustav svladava­nja programa tečaja iz zaštite na radu;

3. provjera praktične osposob­ljenosti radnika za svaku vrstu posla na svakom za ­nje­ga novom radilištu.

Sadržaj osposob­ljava­nja utvrđuje poslodavac za svako radno mjesto, bez obzira na broj zaposlenih radnika/radno mjesto.

Prije uvođe­nja u rad, poslodavac sam zapisnikom provjerava praktičnu osposob­ljenost radnika ili organizira da provjeru obavi drugi radnik istog zanima­nja, iste ili više stručne naobrazbe, koji je također prošao navedenu provjeru i koji je uteme­ljio stečena zna­nja za rad na siguran način obav­lja­njem istih poslova i u istim uvjetima duži niz godina u prethodnom vremenu rada.

Zapisnik iz prethodnog stavka čini sastavni dio dosjea radnika.

Svako radilište poslodavca, u propisanoj dokumentaciji radi­liš­ta (npr. podružnice ustanove), obvezno mora imati i zapisnik o provjeri stečenih zna­nja radnika za rad na siguran način u duhu ovog članka.

Ako jedan te isti radnik obav­lja poslove različite vrste, u dokumentaciji iz prethodnog stavka poslodavac mora osigurati zapisnik/e o provjeri ­nje­govog zna­nja za svaku vrstu poslova koje radnik obav­lja, radi ­nje­govog rada na siguran način na svim poslovima.

Odbor za zaŠtitu na radu

Članak 7/26.

Glede provedbe poslova prevencije zaštite na radu od nastupa mogućih rizika štete po zdrav­lje radnika, poslodavac koji zapoš­ljava 50 ili više radnika obvezno osniva odbor za zaštitu na radu, koji čine:

1. ovlaštenik poslodavca,

2. struč­njak za zaštitu na radu,

3. dr. med. specijalista medicine rada i

4. jedan ili više povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Ovlaštenik poslodavca je radnik na koje­ga je poslodavac prenio svoja ovlašte­nja za obav­lja­nje poslova zaštite na radu, za koja je on po sili zakona nadležan (članak 12. Zakona o zaštiti na radu).

Zbog prirode zdravstvene djelatnosti poslodavaca privatne prakse, koja je apostrofirana propisima, kao izričito rizična djelatnost – poslodavac iz stavka prvog ovog članka ima više ovlaštenika sa istom zadaćom, ako obav­lja djelatnost u više dislociranih ra­di­lišta (podružnica). Poslove ovlaštenika mogu obav­ljati i radnici u okviru poslova vodite­lja radilišta (vodite­lj podružnice, ­ljekarne itd.), ako su tu obvezu ugovorili poslodavac i radnik.

Povjerenika radnika za zaštitu na radu imenuje poslodavac, u broju prema broju zaposlenih, sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu.

Povjerenik/ci iz prethodnog stavka mogu biti iste osobe, koje je izabrao nadležni organ sindikata pri poslodavcu.

Način izbora članova odbora propisuje poslodavac posebnom odlukom.

Broj povjerenika radnika zastup­ljen je u članstvu odbora i jednak je broju prema broju članova Radničkog vijeća u odnosu na broj radnika poslodavca, sukladno članku 148. Zakona o radu, a u svezi s člankom 134. istog Zakona.

Članak 7/27.

Odbor iz prethodnog članka sastaje se najma­nje jedanput u tri mjeseca.

Zadaci odbora utvrđeni su člankom 68. Zakona o zaštiti na radu, a u suštini se svode prvenstveno na preventivne aktivnosti, kako bi se osigurali uvjeti da do oz­ljeda radnika na radu kod poslodavca ne dođe.

Članak 7/28.

Poslodavac će osigurati rad odbora za zaštitu na radu, najma­nje u rokovima i na način kako je utvrđeno ovim Kolektivnim ugovorom, a posredstvom odbora i sa povjerenicima radnika za zaštitu na radu radi transfera informacija o mjerama koje ne­gativno utječu na sigurnost i zdrav­lje radnika, o pravima i obvezama ovlaštenika poslodavca prema radnicima glede obav­lja­nja ­njihovog rada na siguran način, o pita­njima u svezi s obvezom obavješćiva­nja predstavnika radnika, o mjerama zaštite i prevencije za rad na siguran način, o planira­nju i organizira­nju izobrazbe iz područja zaštite na radu, o stečenim iskustvima glede rada na siguran način i drugo.

Predstavnici radnika imaju pravo tražiti od poslodavca primjenu odgovarajućih mjera kao i predlagati mu takve mjere koje će ublažiti opasnost za radnike i ukloniti izvor opasnosti.

StruČ­njak za zaŠtitu na radu

Članak 7/29.

Poslove zaštite na radu za poslodavca, koji zapoš­ljava više od 50, a ma­nje od 250 radnika mora obav­ljati struč­njak u statusu radnika poslodavca, koji ispu­njava uvjete iz Pravilnika o stručnoj spremi, radnom iskustvu, programima, sadržajima i načinu polaga­nja stručnog ispita za struč­njaka zaštite na radu (»Narodne novine«, br. 127/98.).

Struč­njak zaštite na radu obav­lja poslove unutar­nje­g nadzora nad provedbom zaštite na radu i pruža­nja stručne pomoći poslo­dav­cu, ovlašteniku/cima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu.

Struč­njak zaštite na radu član je odbora za zaštitu na radu po svom položaju.

Obveze poslodavca iz zaŠtite na radu

Članak 7/30.

Obveze poslodavca iz zaštite na radu su:

1. izraditi procjenu opasnosti od nastupa rizika za sigurnost i zdrav­lje radnika na radu, uk­ljučujući i one kojima su izvrgnute skupine radnika, ako sukladno članku 18. stavak 1. Zakona o zaštiti na radu;

2. utvrditi u pisanom obliku provedbu organizacije zaštite na radu odredbama ovog Kolektivnog ugovora ili drugog opće­g akta, ako zapoš­ljava više od 20 radnika;

3. zadužiti jednog ili više ovlaštenika u statusu radnika za provođe­nje mjera zaštite na radu, ako zapoš­ljava više od 50 radnika;

4. osigurati provedbu procesa rada iz djelatnosti poslodavca u skladu s propisima zaštite na radu posebnim pisanim uputama;

5. osigurati, da se upute iz prethodne točke istaknu na mjestu rada radnika na svakom radilištu radi ­njihovog korište­nja od strane radnika;

6. osigurati, da svaki radnik, koji obav­lja poslove s posebnim uvjetima rada, za radno mjesto za koje je to propisano položi ispit iz zaštite na radu;

7. osigurati, da onaj radnik, koji nije položio ispit iz prethodne alineje obav­lja poslove svog radnog mjesta, koji su klasificirani kao poslovi s posebnim uvjetima rada pod nadzorom drugog radnika koji posjeduje takav ispit;

8. osigurati, da svaki radnik iz točke 5. koji ispu­njava uvjet za rad na siguran način prije početka rada na novom radnom mjestu s istim uvjetima rada, pristupi provjeri stečenih zna­nja za takav način rada i to za svaku vrstu poslova, koje će obav­ljati na tom radnom mjestu, kako je propisano ovim Kolektivnim ugovorom (samostalno obav­lja­nje poslova – članak 27. Zakona);

9. osigurati, da svaki radnik koji bi trebao, odnosno, koji obav­lja poslove s posebnim uvjetima rada iz (opće­g akta odluke poslodavca ili pravilnika) i procjene opasnosti treba imati položen ispit iz zaštite na radu;

10. osigurati, da radnik koji obav­lja poslove s posebnim uvjetima rada pristupi provjeri svoje zdravstvene sposobnosti u roku, kako je to propisano posebnim propisima;

11. osigurati da radnik iz točke 6. koristi osobna zaštitna sredstva na radu, primjereno vrsti poslova koje radnik obav­lja;

12. osigurati zaštitu mjesta rada radnika na radilištu, primjereno vrsti poslova svakog radilišta;

13. osigurati tehničku ispravnost strojeva, uređaja i osobnih zaštitnih sredstva koja radnik koristi u procesu rada;

14. osigurati provjeru tehničke ispravnosti sredstava rada iz prethodne točke prije ­njihovog stav­lja­nja u eksploataciju, ali i za vrijeme eksploatacije, u rokovima i na način kako je propisano procjenom opasnosti;

15. zabraniti rad svakom radniku koji je u sta­nju utjecaja alkohola ili drugih sredstava ovisnosti;

16. privremeno uda­ljiti svakog radnika s radilišta ako ­nje­gov ovlaštenik prema va­njskim znacima postavi sum­nju, da radnik radi pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti;

17. privremeno uda­ljiti svakog radnika s rada na isti način kako je navedeno u prethodnoj alineji, za koje­g ovlaštena osoba utvrdi, da u procesu rada radnik ne koristi propisana zaštitna sredstva;

18. osigurati provođe­nje mjera prema kojima bi spriječio uzima­nje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti tijekom rada i ­njihovo unoše­nje u radne prostorije i prostore radilišta;

19. obustaviti rad strojeva na mehanički ili električni pogon za koje ovlaštena osoba utvrdi, da su tehnički neispravni ili da ne posjeduju propisani atest tehničke ispravnosti, ili je atestu istekao rok va­ljanosti;

20. osigurati sve radnike za slučaj nastupa rizika ozljede na radu i profesionalne bolesti;

21. osigurati djelatnost poslodavca od odgovornosti od nastupa mogućih rizika bez obzira na poduzete mjere zaštite na radu u skladu s Zakonom o zaštiti na radu, ovim Kolektivnim ugovorom;

22. nadoknaditi radniku štetu uzrokovanu oz­ljedom na radu, profesionalnom bolešću ili bolešću i svezi s radom, prema načelu objektivne odgovornosti (uzročnosti), a prema općim propisima obveznog prava;

23. prijaviti svako radilište – podružnicu nadležnoj inspekciji zaštite na radu;

24. postaviti znakove sigurnosti i znakove općih obavijesti na mjestima rada, na sredstvima rada i pripadajućim instalacijama;

25. izvijestiti povjerenike radnika o mjerama koje će poduzeti radi unapređe­nja sigurnosti i zaštite zdrav­lja najma­nje svaka tri mjeseca direktno ili posredno preko odbora za zaštitu na radu, za one poslodavce, koji zapoš­ljavaju odgovarajući broj radnika;

26. utvrditi plan evakuacije i spašava­nja radnika za slučaj iznenadnog događaja;

Ovlaštena osoba prema odredbama ovog članka je poslodavac ili ­nje­gov ovlaštenik poslodavac, koji zapoš­ljava za poslove zaštite na radu do 50 radnika;

Radna mjesta za koja se traže posebni uvjeti rada prema odred­bama ovog članka su radna mjesta utvrđena u općem aktu poslodav­ca (odluka ili pravilnik) i procjeni opasnosti.

Radilište, prema odredbama ovog članka je svako radilište sa statusom stalnog radilišta za pravne osobe – ustanove, tj. za podružnice, gdje poslodavac obav­lja radove iz svoje re­gistrirane djelatnosti, ali u dislociranom mjestu.

Članak 7/31.

Poslodavac mora primijeniti odgovarajuće mjere da radnici i ­njihovi predstavnici (povjerenik radnika za zaštitu na radu) budu obaviješteni o opasnostima za sigurnost zdrav­lja, o zaštitnim mjerama općenito i na radnom mjestu i o mjerama koje poslodavac poduzima da bi radnici bili pravodobno obaviješteni o ozbi­ljnim i neizbježivim opasnostima i potrebi hitnog napušta­nja radnog mjesta u takvim slučajevima.

ZaŠtita nepuŠAČa

Članak 7/32.

Poslodavac je dužan prikladnim mjerama provoditi zaštitu nepušača od djelova­nja duhanskog dima.

Zabra­njeno je puše­nje u radnim prostorijama i prostorima, osim onih u kojima poslodavac iznimno utvrdi da je puše­nje dozvo­ljeno, o čemu u takvoj prostoriji mora biti istaknuti znak mjesta za puše­nje.

Zabrana konzumacije alkohola i…

Članak 7/33.

Zabra­njeno je uzima­nje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti prije i tijekom rada i ­njihovo unoše­nje u radne prostorije i prostore.

Poslodavac je dužan privremeno uda­ljiti s mjesta rada radnika, koji je na radu pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

Utvrđiva­nje, da li je radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti, obav­lja se alkometrom ili drugim pogodnim sredstvom ili aparatom.

Ako radnik odbije pristupiti provjeri, smatra se da je pod utjecajem alkohola.

Obveze radnika iz zaŠtite na radu

Članak 7/34.

Obveze radnika iz zaštite na radu su:

1. raditi s dužnom paž­njom, sposoban za rasuđiva­nje, bez utjecaja alkohola i opijata, tj. na način da postiže očekivane poslovne efekte na radnom mjestu i da ne ugrožava svoj život ili svoje zdrav­lje, kao i zdrav­lje i živote drugih radnika, te korisnika usluga poslodavca;

2. pristupiti svim organiziranim mjerama i postupcima edukacije, organizirane sa svrhom da bi radnik što bo­lje upoznao uvjete i opasnosti rada, na svakom radnom mjestu;

3. pridržavati se propisanih i priznatih mjera zaštite na radu;

4. pridržavati se svih pisanih uputa proizvođača glede korište­nja sredstava rada, alata i pomagala, mjesta rada, instalacija i dr., sve radi rada na siguran način;

5. obustaviti rad ili korište­nje strojeva i uređaja, ako utvrdi bilo kakvu sum­nju glede postoja­nja opasnosti za rad radnika na siguran način;

6. koristiti osobna zaštitna sredstva, koja su mu povjerena na uporabu i rukova­nje,

7. upozoriti neposrednog rukovodite­lja na sve kvarove i nedostatke na uređajima opremi, sigurnosnim uređajima, osobnim i zaštitnim sredstvima kao i neredovite pojave pri radu i postupke drugih osoba koje mogu eskalirati u činidbe, koje će oštetiti ili uništiti određenu opremu ili ugroziti život i zdrav­lje radnika,

8. upoznati poslodavca ili nadležnog liječnika kod zasniva­nja radnog odnosa i u tijeku rada, na svoje tjelesne nedostatke ili bolesti, koje mogu kod obav­lja­nja određenih poslova uzrokovati pos­ljedice po život ili zdrav­lje radnika ili ­nje­govu okolinu,

9. ovladati zna­njima iz zaštite na radu u mjeri primjereno radnom mjestu za rad na siguran način,

10. podvrgnuti se provjeri da li obav­lja rad pod utjecajem alkohola, drugih sredstava ovisnosti ili je bolestan, ako poslodavac to od radnika zatraži;

11. pristupiti zdravstvenim, psihofizičkim i drugim propisanim pre­gledima na koje je upućen od poslodavca, radi zaštite na radu, u smislu članka 7/12., 7/13. i 7/14. ovog Kolektivnog ugovora;

12. pristupiti praktičnoj provjeri stečenih zna­nja za rad na siguran način za svaku vrstu poslova, na način i po postupku kako je propisano ovim Kolektivnim ugovorom;

13. pridržavati se pisanih i usmenih uputa poslodavca glede obav­lja­nja pojedinih vrsta poslova ili korište­nja strojeva i uređaja, alata, potrošnog materijala, sitnog inventara i instalacija;

14. odnositi se prema kole­gama i pretpostav­ljenima s dužnom paž­njom, poštujući pri tome ličnost i dostojanstvo svake osobe prema pravilima građanskog morala.

Usluge medicine rada

Članak 7/35.

Poslodavac je dužan osigurati radnicima usluge službe medicine rada, kako bi osigurao zdravstveni nadzor primjeren opasnostima i štetnostima za zdrav­lje i sigurnost kojima su radnici izlo­ženi.

Usluge iz prethodnog stavka poslodavac ugovara sa zdravstvenim ustanovama za medicinu rada ili sa specijalistom medicine rada u privatnoj praksi.

Ovlašte­nja službe medicine rada, te obveze poslodavca prema ­njoj i obrnuto, utvrđene su odredbama Zakona o zaštiti na radu.«

Članak 3.

Mije­nja se članak 26. stavak 4. Kolektivnog ugovora tako, da se umjesto riječi »u zakonskom roku, računajući od dana« zamje­njuju s riječi: »prije«.

Članak 4.

Mije­nja se članak 36. stavak 1. i 3. Kolektivnog ugovora tako, da se brojka »42« zamje­njuje sa brojkom »40«.

Članak 5.

Mije­nja se članak 43. stavak 1. Kolektivnog ugovora tako, da novi tekst stavka 1. glasi: »Poslodavac može puno ili nepuno radno vrijeme iz članka 36. odnosno 37. ovog Kolektivnog ugovora preraspodijeliti tako, da tijekom jednog razdob­lja puno ili nepuno radno vrijeme radnika traje duže, a tijekom drugog razdob­lja kraće od punog odnosno nepunog radnog vremena, s tim, da prosječno radno vrijeme tijekom kalendarske godine za radnika ne smije trajati duže od punog odnosno nepunog radnog vremena iz članka 36. odnosno 37. ovog Kolektivnog ugovora«.

Članak 6.

Mije­nja se članak 47. stavak 4. Kolektivnog ugovora tako, da se brojka »30« zamje­njuje s brojkom »15«.

Članak 7.

Dopu­njuje se članak 50. Kolektivnog ugovora tako, da se nakon stavka 1. utvrđuje novi stavak 2. koji glasi:

»Privremena nesposobnost za rad, vojna služba ili drugi zakonom određeni slučaj opravdanog odsustvova­nja s rada, ne smatra se prekidom rada u smislu stavka 1. ovog članka«.

Stavak 2. članka 50. postaje stavak 3. istog članka.

Članak 8.

Podnaslov »Naknada plaće zaposlenika za vrijeme korište­nja godiš­nje­g odmora« i članak 51. Kolektivnog ugovora brišu se.

Članak 9.

Mije­nja se podnaslov naveden pod a) prije članka 64. Kolektivnog ugovora tako, da se brojka »5« zamje­njuje brojkom »10«.

Članak 10.

Mije­nja se članak 64. stavak 1. Kolektivnog ugovora tako, da se brojka »5« zamje­njuje brojkom »10«.

Članak 11.

Mije­nja se podnaslov naveden pod b) prije članka 66. Kolektivnog ugovora tako, da se brojka »6« zamje­njuje brojkom »11«.

Članak 12.

Mije­nja se članak 69. Kolektivnog ugovora tako, da se nakon »:« tekst od 1 do 10 zamje­njuje novim tekstom koji glasi:

»1. radnik učestalo zakaš­njava na posao,

2. radnik učestalo napušta radno mjesto prije isteka propisanog radnog vremena,

3. radnik napušta radne prostorije tijekom radnog vremena bez odobre­nja ili iz neopravdanih razloga,

4. ako se neu­ljudno ponaša prema kole­gama radnicima, poslov­nim partnerima Poslodavca, kupcima i tome sl.,

5. radnik ne izvršava obvezne upute za rad iz članka 3. Zakona o radu, u skladu s naravi i vrstom rada,

6. radnik ne održava čistoću i urednost radnog mjesta i sredstava rada,

7. radnik neopravdano izostane s posla 1 dan,

8. radnik ne obavijesti pretpostav­ljenog o spriječenosti dolaska na posao u roku od 24 sata, računajući od dana nastanka osnova,

9. radnik ne vodi ili neuredno vodi propisane evidencije na način i po postupku kako mu je naredio poslodavac u okviru poslova radnog mjesta,

10. radnik ne koristi propisana zaštitna sredstva,

11. radnik ne obavi propisane pre­glede u roku koji se nadovezuje na rok upisan u sanitarnoj iskaznici,

12. radnik ne obavi cijep­lje­nje ako je propisano ili određeno od strane poslodavca (tetanusu, virusni hepatitis, itd.),

13. radnik se ne pridržava uputa proizvođača sredstava rada za ispravno korište­nje tih sredstava«.

Dopu­njuje se članak 69. Kolektivnog ugovora tako, da se nakon stavka 5. utvrđuje novi stavak 6. koji glasi:

»Radniku kojem se ugovor o radu otkazuje zbog krše­nja obveza iz radnog odnosa, za osnove iz stavka 1. ovog članka, zakonski otkazni rok utvrđuje se u dužini ˝ pripadajuće­g otkaznog roka«.

Članak 13.

Mije­nja se članak 70. stavak 1. Kolektivnog ugovora tako, da se tekst nakon »:« zamje­njuje novim tekstom koji glasi:

»1. neizvršava­nje, nesavjesno, nepravodobno ili nemarno izvršava­nje radnih obveza,

2. nezakoniti rad ili propušta­nje poduzima­nja mjera ili rad­nji na koje je radnik ovlašten radi sprječava­nja nezakonitosti,

3. nezakonito raspolaga­nje sredstvima poslodavca (krađa nov­ca ili potrošnog materijala ili sitnog inventara i sl.),

4. nesvrsishodno i neodgovorno korište­nje sredstava rada i nakon upozore­nja koje je imalo za pos­ljedicu kvar, ubrzano haba­nje i tome sl.,

5. nepoduzima­nje rad­nji, koje je poslodavac dužan poduzeti u okviru svojih ovlašte­nja sa ne­gativnim reperkusijama na prava radnika,

6. neizvršava­nje obveza radnika iz domene zaštite na radu, zaštite od požara, sprječava­nje eksplozija, štetnih djelova­nja otrovnih i drugih opasnih tvari, kao što su da:

* ne radi s dužnom paž­njom i na način kojim ne ugrožava svoj život ili zdrav­lje, kao zdrav­lje i život i drugih radnika, te sigurnost opreme i uređaja;

* ne pristupi svim organiziranim mjerama i postupcima edukacije, organizirane sa svrhom da bi radnik što bo­lje upoznao uvjete i opasnosti rada, na svakom radnom mjestu;

* se ne pridržava propisanih i priznatih mjera zaštite na radu;

* se ne pridržava uputa proizvođača sredstava rada za ispravno korište­nje tih sredstava;

* ne obustavi rad ili korište­nje strojeva i uređaja, ako utvrdi bilo kakvu sum­nju glede postoja­nja opasnosti za rad na siguran način;

* ne koristi osobna zaštitna sredstva, koja su mu povjerena na uporabu i rukova­nje;

* ne upozori neposrednog rukovodite­lja na sve kvarove i nedostatke na uređajima, opremi, sigurnosnim uređajima, osobnim i zaštitnim sredstvima kao i neredovite pojave pri radu i postupke drugih osoba koje mogu oštetiti, uništiti određenu opremu ili ugroziti život i zdrav­lje radnika;

* ne upozna poslodavca ili nadležnog liječnika kod zasniva­nja radnog odnosa i u tijeku rada, na tjelesne nedostatke ili bolesti koje mogu kod obav­lja­nja određenih poslova uzrokovati pos­ljedice po život ili zdrav­lje radnika ili ­nje­gov okoliš;

* ne ovlada zna­njima iz zaštite na radu u mjeri potrebnoj za rad na siguran način;

* se ne podvrgava provjeri da li obav­lja rad i pod utjecajem alkohola, drugih sredstava ovisnosti ili je bolestan, ako poslodavac to od radnika zatraži;

* ne pristupi zdravstvenim, psihofizičkim i drugim pre­gledima na koje je upućen od poslodavca;

* ne pristupi praktičnoj provjeri stečenih zna­nja za rad na siguran način za svaku vrstu poslova na radilištu (ordinaciji, laboratoriju, dijagnostičkoj jedinici, ­ljekarni, galenskom laboratoriju, stanu pacijenta, podružnici i dr.) na način i po postupku, kako je propisano zakonskim propisima;

* se ne pridržava pisanih uputa poslodavca glede obav­lja­nja pojedinih vrsta poslova ili korište­nja strojeva i uređaja;

7. drsko i arogantno ponaša­nje prema poslodavcu i drugim osobama, kao i poslodavca prema radniku,

8. zloporaba položaja i prekorače­nja danog ovlašte­nja,

9. odbija­nje izvrše­nja naloga od strane poslodavca ili ovlaštene osobe, ako za to ne postoje opravdani razlozi na strani radnika,

10. neovlaštena posluga sredstvima rada koja radnik koristi u procesu rada za poslodavca, za svoje ili tuđe potrebe, a koja mu stoje na raspolaga­nju pri izvrše­nju radnih zadaća za poslodavca,

11. iznoše­nje poslovnih podataka iz dnevnih, mjesečnih ili godiš­njih izvješća poslodavca, kao npr. podataka o prometu, troškovima poslova­nja, poslovnim partnerima, radnicima i drugim osobama koje obav­ljaju poslove za poslodavca, rezultatima pos­lo­va­nja i slično, sve kao izraz odava­nja poslovne tajne poslodavca;

12. iznoše­nje podataka iz osobnog statusa pacijenta, korisnika usluga poslodavca ili podataka iz anamneze i statusa pacijenta koje su svi zdravstveni djelatnici dužni čuvati kao profesionalnu tajnu i koja je za odava­nje sankcionirana kao kazneno djelo teme­ljem članaka 132. Kaznenog zakona,

13. samovo­ljno korište­nje nekih prava iz rada i po osnovi rada od strane radnika, kršeći pri tome svjesno ili nesvjesno propisani način, kao npr. pravo na godiš­nji odmor, stanku (dnevni odmor) i sl.

14. dolazak na posao u pijanom sta­nju, pod utjecajem droge ili drugih opojnih sredstava,

15. konzumira­nje alkohola ili opijata na radnom mjestu,

16. izaziva­nje tuče i nereda i svako drugo nedolično ponaša­nje, koje šteti ugledu poslodavca,

17. zloporaba prava korište­nja bolova­nja (ako radnik obav­lja druge poslove umjesto da se liječi, miruje i tome sl., što je primjereno naravi ­nje­gove bolesti),

18. nije obavijestio poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad u roku od 48 sati, računajući od dana nastanka osnova nesposobnosti,

19. ne prezentira dokaz izabranog doktora opće medicine o nesposobnosti za rad u roku kako je propisano Zakonom o radu,

19. neopravdano izostane s posla 2 dana u kontinuitetu,

20. neopravdano izostane s posla do 2 dana u jednom mjesecu,

21. ponovi lakše povrede radnih obveza iz članka 69. ovog Kolektivnog ugovora 2 do 3 puta,

22. radi za drugog poslodavca suprotno pravilima o zakonskoj zabrani utakmice iz članka 91. Zakona o radu,

23. obav­lja i druge slične rad­nje ili propuste dužnih rad­nji«.

Članak 14.

Dopu­njuje se i mije­nja članak 72. Kolektivnog ugovora tako, da se nakon stavka 1. utvrđuju dva nova stavka koji glase:

»O ponudi za sklapa­nje ugovora iz prethodnog stavka, radnik se mora izjasniti u roku koji odredi poslodavac, a koji ne smije biti kraći od 8 dana«,

»U slučaju otkaza ugovora o radu prema odredbama stavka 1. ovog članka, rok iz članka 76. ovog Kolektivnog ugovora teče za radnika od dana kad je radnik priopćio poslodavcu svoje odbija­nje ponude za sklapa­nje ugovora o radu pod izmije­njenim uvjetima unutar postav­ljenog roka, ili ako se radnik nije očitovao o prim­ljenoj ponudi u istom roku, ili se radnik očitovao nakon isteka postav­ljenog mu roka«.

Stavak 2. i 3. članka 72. postaju stavci 4. i 5.

Članak 15.

Dopu­njuje se članak 75. Kolektivnog ugovora tako, da se nakon stavka 4. dodaje stavak 5. koji glasi:

»Ako poslodavac otkazuje radniku ugovor o radu, koji ujedno obnaša i poslove s posebnim ovlašte­njima u procesu rada po ugovoru o službi, pa za takav rad radnik ostvaruje plaću u smislu članka 94. ovog Kolektivnog ugovora, osnovicu za utvrđiva­nje otpremnine čini samo plaća radnika prema ugovoru o radu svedena na iznos plaće za puno radno vrijeme«.

Članak 16.

Mije­nja se članak 77. Kolektivnog ugovora tako, da novi članak 77. glasi:

»Članak 77.

Radnik, koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može zahtijevati zaštitu svog prava u roku i na način kako je propisano člankom 126. Zakona o radu.«

Članak 17.

U članku 82. stavak 1. Kolektivnog ugovora tekst »iz članka 64. i 65. ovog Kolektivnog ugovora« mije­nja se s tekstom koji glasi: »koji zapoš­ljava 20 i više radnika«.

Članak 18.

Mije­nja se članak 85. stavak 1. Kolektivnog ugovora tako, da se brojke označene »1. 12. 1999.« zamje­njuju brojkama »01. 05. 2001.«, a nastavno iznos od »1.407,46« zamje­njuje se s iznosom »4.232,43«.

Članak 19.

Stavak 2. članka 86. KU, nakon »:« mije­nja se, kako slijedi:

 

»1.

VSS – zdravstveni radnik specijalist u bolnici

2,09

2. 

VSS – zdravstveni radnik specijalist

2,00

  3.  

VSS – ugovorni zdravstveni radnik primarne zdravstvene zaštite


1,85

4.  

VSS zdravstveni radnik

1,61

5.  

VSS nezdravstveni radnik

1,39

6.  

VŠS zdravstveni radnik u intenzivnoj skrbi, inž.
med. radiologije u bolničkoj djelatnosti


1,42

7.  

VŠS zdravstveni radnik u patronaži

1,30

8.  

VŠS zdravstveni radnik u primjeni citostatika I otvorenim izvorima zrače­nja


1,36

9.  

VŠS zdravstveni radnik u neurofiziološkom
laboratoriju


1,13

10.

VŠS zdravstveni radnik na bolničkom odjelu

1,21

11.

VŠS zdravstveni radnik u hitnoj službi

1,18

12.

VŠS zdravstveni radnik u polikliničko-konzilijarnoj djelatnosti (med. sestra, zdravstv. tehničar, ing. med. radiologije itd.)


1,07

13.

VŠS nezdravstveni radnik

1,01

14.

SSS zdravstveni radnik u bolničkoj djelatnosti: u jedinici intenzivne skrbi, na otvorenim izvorima  zrače­nja, u primjeni citostatika, u operacijama (instrumentira­nje i anestezija)1,32

15.

SSS zdravstveni radnik u rađaoni, hitnoj službi
i hemodijalizi


1,21

16.

SSS zdravstveni radnik na bolničkim odjelima,

forenzičkoj psihijatriji,


1,08

17.

SSS zdravstveni radnik u centralnoj sterilizaciji I
kućnoj ­njezi


0,98

18.

SSS zdravstveni radnik u polikliničko-konzilijarnoj djelat-

nosti, primarnoj zdravstvenoj zaštiti i dijagnostici: zdravstveni tehničar, zdravstv. tehničar laborat. smjera, kemijski tehničar, te ­ljekarničkoj djelatnosti: farm. tehničar i dr.
0,92

19.

SSS nezdravstveni radnik

0,81

20.

VKV radnici

0,92

21.

KV radnici

0,75

22.

NSS zdravstveni radnici (bolničari, babice,
dječje ­nje­govate­ljice i)


0,70

23.

NSS i PKV radnici

0,41«

 

                                                                                                        

         

Članak 20.

U članku 87. stavak 4. iznos »20.123,75« mije­nja se u iznos »21.837,91«, iznos »19.561,66« mije­nja se u iznos »21.140,00«, iznos »20.120,00« mije­nja se u iznos »23.960,00«, a iznos od »21.025,00« mije­nja se u iznos »28.910,41«.

Članak 21.

Mije­nja se članak 89. stavak 4. Kolektivnog ugovora tako, da se brojevi i riječi »01. 01. 1999. g. (5,68 kn/bod)« zamje­njuju s brojevima i riječima, kako slijedi: »01. 05. 2001. g. (6,11 kn/bod)«.

Članak 22.

Dopu­njuje se članak 98. Kolektivnog ugovora tako, da se nakon stavka 1. dodaje novi stavak 2. koji glasi:

»Prilikom isplate plaće, naknade plaće i otpremnine poslodavac je dužan radniku uručiti obračun iz koje­g je vid­ljivo kako je utvrđen iznos plaće, naknade plaće i otpremnine.«

Članak 23.

Mije­nja se članak 99. stavak 1. Kolektivnog ugovora tako, da se postotak »5 %« zamje­njuje s postotkom »0,5 %«, a tekst »svakih navršenih 5 godina radnog staža zaposlenika na radu kod istog poslodavca« zamje­njuje s tekstom »svaku navršenu godinu radnog staža u istom zanima­nju na radu kod istog poslodavca«.

Članak 24.

Mije­nja se članak 107. stavak 1. Kolektivnog ugovora tako, da se postoci 40 %, 50 %, 35 % i 10 % zamje­njuju postocima: 15 %, 15 %, 10 % i 5 %.

Nakon stavka 3. utvrđuje se novi stavak 4. koji glasi: »Poslodavac može svojim rješe­njem za kraće ili duže vremensko razdob­lje rada radnika utvrditi radniku poveća­nja plaće iz stavka 1. i u većem postotku«.

Članak 25.

Dopu­njuje se članak 110. Kolektivnog ugovora tako, da se nakon stavka 3. utvrđuje novi stavak 4. koji glasi:

»Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ju ne isplati u cijelosti, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, naknada plaće ili otpremnine, uručiti radniku obračun iznosa koji je bio dužan isplatiti. Takav obračun ima snagu vjerodostojne isprave.«

Stavak 4. istog članka Kolektivnog ugovora postaje stavak 5.

Članak 26.

Dopu­njuje se članak 113. Kolektivnog ugovora tako, da se nakon stavka 3. utvrđuje novi stavak 4. koji glasi:

»Izračunu prosječne plaće radnika u smislu odredbi stavka 2. ovog članka pribraja se i iznos obračunate i isplaćene akontacije plaće iz članka 95. ovog Kolektivnog ugovora, svedeno na jedan mje­sec razdob­lja za koje je obračun akontacije obračunat i ispla­ćen.«

Članak 27.

Mije­nja se članak 128. Kolektivnog ugovora tako, da se brojka »1« zamje­njuje brojkom »20«.

Članak 28.

Ovaj Kolektivni ugovor stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 29.

Ovlašćuje se Odbor za kolektivno pre­govara­nje Udruge privatnih poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, da izradi pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora i da isti objavi u »Narodnim novinama«, tako, da tekst Kolektivnog ugovora prilagodi izmjenama i dopunama prema ovom Kolektivnom ugovoru, odgova­rajućim izmjenama redoslijeda brojeva članaka, izmjenama brojeva u člancima Kolektivnog ugovora u svezi s izmjenom redoslijeda i brojeva poglav­lja.

U naslovima, podnaslovima i svim člancima Kolektivnog ugovora riječ »zaposlenik« u određenom padežu zamje­njuje se riječju »radnik« u odgovarajućem padežu, riječi »zaposlena« i »zaposlena žena« u određenom padežu zamje­njuju se riječima »radnica« u određenom padežu, a riječi »zaposleničko vijeće« u odre­đenom padežu zamje­njuju se riječima »radničko vijeće« u odgova­rajućem padežu.

 

                   Zagreb, 26. 10. 2001.                                           Zagreb, 3. 11. 2001.

                   Tajnik Sindikata:                                        O. d. Tajnika Udruge:

                   Sibil Latin, v. r.                                                   dipl. iur. Ivan Gabrilo, v. r.